text-2.jpg (12865 bytes)

ЗА БИБЛЕЙСКИТЕ КНИГИ
    СТАР ЗАВЕТ
- Битие
- Изход
- Левит
- Числа
- Второзаконие
- Исус Навин
- Съдии
- Рут
- 1 Царе
- 2 Царе
- 3 Царе
- 4 Царе
- 1 Летописи
- 2 Летописи
- Ездра
- Неемия
- Естир
- Йов
- Псалми
- Притчи
- Еклисиаст
- Песен на песните
- Исая
- Еремия
- Плачът на Еремия
- Езекиил
- Даниил
- Осия
- Йоил
- Амос
- Авдий
- Йона
- Михей
- Наум
- Авакум
- Софония
- Агей
- Захария
- Малахия
    НОВ ЗАВЕТ
- Матей
- Марко
- Лука
- Йоан
- Деяния
- Яков
- 1 Петрово
- 2 Петрово
- 1 Йоаново
- 2 Йоаново
- 3 Йоаново
- Юда
- Римляни
- 1 Коринтяни
- 2 Коринтяни
- Галатяни
- Ефесяни
- Филипяни
- Колосяни
- 1 Солунци
- 2 Солунци
- 1 Тимотей
- 2 Тимотей
- Тит
- Филимон
- Евреи
- Откровение

ПОСЛАНИЕ КЪМ РИМЛЯНИТЕ

    Посланията на апостол Павел, 13 на брой, са последователно поместени в Библията, като "Посланието към Римляните" е първо, а последно е "Посланието до Филимон". Някои специалисти приемат Павел за автор и на "Посланието към Евреите"; ако това е така, броят на Посланията, които Павел е написал се увеличава на 14 - приблизително половината от новозаветните книги.
    В младостта си Павел /чието еврейско име е Савел/, живее в Тарс Киликийски /Деяния 21:39/. За неговите родители не знаем нищо, освен че баща му е бил от Вениаминовото племе /Филип.3:5/, фарисей /Деяния 23:6/ и че по някакъв начин се е сдобил с римско гражданство. По-късно Павел заявява:”... аз съм се и родил в него /римското гражданство/... ” /Деяния 22:28/. Подобно на други юдейски младежи, е обучен за определена професия - строене на шатри /Деяния 18:3/. Явно, още като млад бъдещият апостол отива в Ерусалим, където става ученик на известния учител Гамалиил /Деяния 22:3/. Павел, блестящ и обещаващ млад мъж, скоро се издига до завидна позиция в религиозната йерархия - вероятно дори става член на Синедриона. Той е ревностен защитник на юдаизма. При надигането на християнската “секта,” Павел получава голяма власт да преследва и да унищожава християните. Той прави това с голяма ревност, като изпраща много от тях в затвори, дава съгласието си за тяхната смърт и ги подлага на мъчения /Деяния 26:9-11/.
    Животът на Павел обаче коренно се променя, когато по пътя за Дамаск той лично се среща с Исус Христос - преживяване, което апостолът споменава отново и отново през остатъка от живота си. Тогава Павел - убиецът се превръща в Павел - мисионерът. Същата ревност, която той проявява при преследването на църквата, сега е насочена към разпространение на християнската кауза. По-голямата част от информацията за живота на този забележителен мъж достига до нас чрез книгата "Деяния на апостолите" и посланията, които той е написал.
    Макар Павел да основава много църкви през трите си мисионерски пътувания, малко вероятно е той да е основал църквата в Рим. Неговото послание към Римляните е написано три или повече години преди той да е посетил този град. Навярно църквата в Рим е основана или от от хора,които са приели християнството в деня на Петдесятница /Деяния 2:10/ и които занасят евангелието в имперския град, или от последователи на Павел или на другите апостоли. Членовете на римската църква са предимно езичници /Римл. 1:13; 11:13; 15:5,6/ и Павел изпитва голямо желание да служи на тази църква, която вече доста се е прочула /1:8/.
    Посланието към римляните е признато за една от великите книги в Библията. Мартин Лютер я нарича “съвършеното евангелие” и е насърчавал своите последователи да я запаметяват.
    Ключовата нота на посланието звучи в Римляни 1:16,17: ”Защото не се срамувам от благовестието (Христово); понеже е Божия сила за спасение на всекиго, който вярва, първо на юдеина, а после и на езичника. Защото в него се открива правдата, която е от Бога чрез вяра към вяра, както е писано: ‘Праведният чрез вяра ще живее‘.”
    "Посланието към Римляните" е написано в Коринт по време на Павловия тримесечен престой в Гърция /Деяния 20:2,3/. Това става около 58 г. Сл. Хр., след като Павел е бил християнин приблизително двадесет години. Предполага се, че Фива, която е служителка на църквата в Кенхрея близо до Коринт /16:1/ е отишла в Рим и лично е предала Посланието на светиите.
    Ключови стихове за запаметяване от книгата Римляни са: 1:16,17; 3:23,24; 5:1; 5:8; 6:23; 8:1; 8:37; 10:9,10; 10:13; 12:1,2; 15:13.

БИБЛЕЙСКИ УЧЕНИЯ

Има ли Бог?
Библията
Вяра и религия
Бъдещето на света
Второто пришествие
Белези на последното време
Хилядагодишнината
Новият свят
Спасителният план
Най-важният въпрос
Божият закон
Оправдание чрез вяра
Почивният ден
Неделята в Библията
Кой промени закона?
Белегът на звяра
Състоянието на мъртвите
Ад, пъкъл и рай
Произходът на злото
Спиритизъм
Светилището
Изследователният съд
2300 денонощия
Вестта на трите ангела
Църквата
Дарът на пророчеството
Здравословен живот
Библейско кръщение
Причастието
Молитвата
Библейският пост
Християнски живот
Божието Триединство
Святият Дух
Еволюция или сътворение
Езици, ръкописи и канон на Библията