text-2.jpg (12865 bytes)

ЗА БИБЛЕЙСКИТЕ КНИГИ
    СТАР ЗАВЕТ
- Битие
- Изход
- Левит
- Числа
- Второзаконие
- Исус Навин
- Съдии
- Рут
- 1 Царе
- 2 Царе
- 3 Царе
- 4 Царе
- 1 Летописи
- 2 Летописи
- Ездра
- Неемия
- Естир
- Йов
- Псалми
- Притчи
- Еклисиаст
- Песен на песните
- Исая
- Еремия
- Плачът на Еремия
- Езекиил
- Даниил
- Осия
- Йоил
- Амос
- Авдий
- Йона
- Михей
- Наум
- Авакум
- Софония
- Агей
- Захария
- Малахия
    НОВ ЗАВЕТ
- Матей
- Марко
- Лука
- Йоан
- Деяния
- Яков
- 1 Петрово
- 2 Петрово
- 1 Йоаново
- 2 Йоаново
- 3 Йоаново
- Юда
- Римляни
- 1 Коринтяни
- 2 Коринтяни
- Галатяни
- Ефесяни
- Филипяни
- Колосяни
- 1 Солунци
- 2 Солунци
- 1 Тимотей
- 2 Тимотей
- Тит
- Филимон
- Евреи
- Откровение

ПОСЛАНИЕ КЪМ ГАЛАТЯНИТЕ

    Посланието към Галатяните е наречено “Магна Харта” - та на християнската вяра. Основната тема на това послание е “Християнската свобода” - думата “свобода” е използвана поне в четири различни случая /2:4; 5:1; и два пъти в 5:13/. Основната мисъл се намира в глава пета, стих първи - “Стойте прочее твърдо в свободата, за която Христос ни освободи, и не се заплитайте изново под робско иго.”
    Робското иго, за което Павел говори, е обредът на обрязването - важен религиозен обичай на евреите. Още от времето на Авраам този обичай е бил считан за белег на заветните взаимоотношения между Бога и Израел и съблюдаването му се е изисквало от всички евреи от мъжки пол /Битие 17:2,13; Изход 12:48/. Основният въпрос, който Павел засяга в своето послание към галатяните, е дали от християните-езичници се изисква спазването на еврейския закон, включително обреда на обрязването. Някои юдаисти /християни-евреи/ настояват, че езичниците не са спасени, ако не изпълняват Моисеевия закон. Тези лъжливи учители започват да посещават и да разстройват църквите на езичниците и са решени да поставят върху християнската вяра еврейската запазена марка.
    Апостол Павел изцяло се противопоставя на тази позиция, като настоява, че “човек не се оправдава чрез дела изисквани от закон, а само чрез вяра в Исуса Христа” /2:16/.
    По всяка вероятност Павел се обръща към църквите, които е основал по време на Първото си мисионерско пътуване - в Антиохия, Икония, Листра и Дервия. Те са разположени в южната част на римската провинция Галатия /Деяния 13, 14/. Когато апостолът се завръща в Антиохия /49 г. Сл. Хр./, той научава, че някакви юдаисти разстройват тези църкви. Малко преди Съвета в Ерусалим /50 г. Сл. Хр./ Павел пише своето послание към галатяните, като се опитва да наложи великата доктрина, че спасението идва по благодат, чрез вяра
    Посланието към галатяните може да бъде представено чрез следния план:
    1. Павловата защита на неговото апостолство /глави 1 и 2/
    2. Павловото разглеждане на въпроса Закон - благодат /3:1 - 5:12/
    3. Павловата проповед за живота в Духа /5:13 - 6:10/
    В последната част от своето Послание към галатяните апостолът представя образен контраст между делата на плътта и плода на Духа. Изброявайки седемнадесет лоши дела, той описва ходенето в плътта като начин на живот, който е егоцентричен, търсещ удоволствия и напълно пренебрегващ волята на Бога. От друга страна, ходенето в Духа е представено като носещо удовлетворение и пълнота. Също така то е победоносно и изобилващо; чрез постоянно подчинение на водителството на Духа, плодът на Духа ще бъде произведен в християнския живот. Гроздът с девет разклонения, описан от Павел включва любов, радост, мир, дълготърпение /търпение/, благост /любезност/, милосърдие, вяра, кротост /смирение/, себеобуздание /себеконтрол/. Първите три плода /любов, радост, мир/ свидетелстват за взаимоотношенията на вярващия с Христос. Вторите три /дълготърпение, благост, милосърдие/ трябва да бъдат проявени при взаимоотношенията с другите. Третата група /вяра, кротост, себеобуздание/ са качества, необходими за водене на победоносен християнски живот. Каква чудесна християнска благодат!
    Ключови стихове в Павловото послание към галатяните са: 2:16,20; 3:11; 4:4-7; 5:1, 22-25; 6:14.

БИБЛЕЙСКИ УЧЕНИЯ

Има ли Бог?
Библията
Вяра и религия
Бъдещето на света
Второто пришествие
Белези на последното време
Хилядагодишнината
Новият свят
Спасителният план
Най-важният въпрос
Божият закон
Оправдание чрез вяра
Почивният ден
Неделята в Библията
Кой промени закона?
Белегът на звяра
Състоянието на мъртвите
Ад, пъкъл и рай
Произходът на злото
Спиритизъм
Светилището
Изследователният съд
2300 денонощия
Вестта на трите ангела
Църквата
Дарът на пророчеството
Здравословен живот
Библейско кръщение
Причастието
Молитвата
Библейският пост
Християнски живот
Божието Триединство
Святият Дух
Еволюция или сътворение
Езици, ръкописи и канон на Библията