text-2.jpg (12865 bytes)

ЗА БИБЛЕЙСКИТЕ КНИГИ
    СТАР ЗАВЕТ
- Битие
- Изход
- Левит
- Числа
- Второзаконие
- Исус Навин
- Съдии
- Рут
- 1 Царе
- 2 Царе
- 3 Царе
- 4 Царе
- 1 Летописи
- 2 Летописи
- Ездра
- Неемия
- Естир
- Йов
- Псалми
- Притчи
- Еклисиаст
- Песен на песните
- Исая
- Еремия
- Плачът на Еремия
- Езекиил
- Даниил
- Осия
- Йоил
- Амос
- Авдий
- Йона
- Михей
- Наум
- Авакум
- Софония
- Агей
- Захария
- Малахия
    НОВ ЗАВЕТ
- Матей
- Марко
- Лука
- Йоан
- Деяния
- Яков
- 1 Петрово
- 2 Петрово
- 1 Йоаново
- 2 Йоаново
- 3 Йоаново
- Юда
- Римляни
- 1 Коринтяни
- 2 Коринтяни
- Галатяни
- Ефесяни
- Филипяни
- Колосяни
- 1 Солунци
- 2 Солунци
- 1 Тимотей
- 2 Тимотей
- Тит
- Филимон
- Евреи
- Откровение

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЙОАН

     Авторството на четвъртото евангелие се приписва на апостол Йоан. Датата на написване не е точно определена, но се предполага,че това става към края на първото столетие /85-90 г. Сл. Хр./. Вероятно евангелието е написано в Ефес, където апостол Йоан живее през късните години на своя живот.
    Йоан е син на Заведей и Соломия /Мат.4:21; Мат. 27:56; Марка 15:40/ и по-младият брат на Яков, който също става Христов апостол и страда като мъченик по времето на Ирод Антипа I /Деяния 12:1-2/. Семейството упражнява успешна риболовна дейност на Галилейското езеро. Това се потвърждава от факта, че те имат собствена лодка и наети работници, които да им помагат /Марка 1:16-20/.
    Изглежда, че Йоан е един от двамата първи последователи на Исус /заедно с Андрей/ след започването на Неговото открито служене /Йоан 1:35-40/. Заедно с по-големия си брат, Йоан е бил ученик на Йоан Кръстител преди да срещне Исус /Йоан 1:35-40/. След като чува Йоан Кръстител да прогласява Христос за “Агнеца Божий,” Който отнема греховете на света, Йоан се превръща в ревностен последовател на Господа. Той притежава редки качества и ръководни способности, в следствие на което става един от тримата “приближени ученици” на Исус. Йоан е един от тримата апостоли, които Христос избира да бъдат с Него при възкресението на Яировата дъщеря /Марка 5:37; Лука 8:51/, при Преображението /Мат.17:1; Марка 9:2; Лука 9:28/ и при молитвата в Градината /Мат. 26:37; Марка 14:33/. На последната вечеря Йоан седи до Исус на трапезата /Йоан 13:23/. Също така той следва Господа от Гетсимания до първосвещеника и оттам до Разпятието. Когато е на кръста, Исус поверява Своята майка, Мария, на любящите грижи на Йоан - отговорност, която той приема без колебание /Йоан 18:15; 19:27/. Йоан е споменат пет пъти като ученика, “когото Исус обича” /Йоан 13:23; 19:26; 20:2; 21:7,20/.
    Интересна светлина върху личността на Йоан хвърля прозвището, което Исус дава на него и на брат му Яков - Воанергес, значещо “синове на гръм” /Марка 3:17/. Очевидно това име издава тяхната ревност, темпераментност и избухлив нрав /Лука 4:49; 9:52-56; Мат.20:20-24/.
    След Петдесятница, Йоан придружава Петър на няколко пъти /Деяния 3:1; 4:19; 8:14/. Той е в Ерусалим, когато Павел посещава града след Първото си мисионерско пътуване /Деяния 15:6; Галат.2:9/. Служенето на Йоан е продължително и плодотворно; несъмнено той е последният оцелял апостол. Освен че написва евангелието, Йоан е автор и на четири други новозаветни книги - "1, 2 и 3 Йоан" и "Откровение" - книга, която създава по време на своето заточение на остров Патмос.
    В целия Нов завет, Йоановото евангелие е едно от най-забележителните свидетелства за божествеността на Христос. В тази връзка, Йоан изброява седем свидетеля, седем чудеса и седем “Аз съм.” Седемте свидетеля, които потвърждават и прогласяват божествеността на Христос са: Йоан Кръстител /1:34/, Натаниил /1:49/, Симон Петър /6:69/, Марта /11:27/, Тома /20:28/, апостол Йоан /20:31/и самият Христос /10:36/. Седемте чудеса /или знамения/ са следните: превръщането на водата във вино в Кана Галилейска /2:1-11/, изцелението на сина на царския чиновник /4:46-57/, изцелението на паралитика /5:1-18/, нахранването на множеството /6:6-13/, ходенето по водата /6:16-21/, възвръщането на зрението на слепия /9:1-7/и възкресението на Лазар /11:1-45/. Седемте “Аз съм” са: “Аз съм хлябът на живота” /6:35/; “Аз съм светлината на света” /8:12/; “Преди да се е родил Авраам, Аз съм” /8:58/; “Аз съм добрият пастир” /10:11/; “Аз съм възкресението и живота” /11:25/; “Аз съм пътят, и истината, и живота” /14:6/; “Аз съм истинската лоза” /15:1/.
    Ясно е, че Йоан пише това евангелие като допълнение към останалите три евангелия. Тъй като то е последното от тях, Йоан може да отбележи богати и важни факти, които другите евангелисти са пропуснали - като разговора на Христос с Никодим, разговора Му със самарянката при кладенеца и чудото в Кана Галилейска. Благодарение на Йоан знаем за Исусовото поучение за Утешителя /Святия Дух/, за обиталищата в дома на Отец и за красивата молитва на Исус за Неговите ученици.
    В своето евангелие Йоан описва най-много двадесет дни от Господнето служение. Но красотата и богатството, с които той представя всяка случка, са истинско благословение за тези, които споделят общението му с Божия Син.
    Матей открива Христос на юдеите, Марко Го открива на римляните, Лука - на гърците, но Йоан пише за хората по цялата земя. Неговото евангелие е наречено “универсално евангелие.” Дори ако от цялата Библия ни останеше само тази книга, тя би била достатъчна за довеждането на целия свят до покаяние. Това е книга с изключителна стойност, изключителна красота и изключително благословение.

БИБЛЕЙСКИ УЧЕНИЯ

Има ли Бог?
Библията
Вяра и религия
Бъдещето на света
Второто пришествие
Белези на последното време
Хилядагодишнината
Новият свят
Спасителният план
Най-важният въпрос
Божият закон
Оправдание чрез вяра
Почивният ден
Неделята в Библията
Кой промени закона?
Белегът на звяра
Състоянието на мъртвите
Ад, пъкъл и рай
Произходът на злото
Спиритизъм
Светилището
Изследователният съд
2300 денонощия
Вестта на трите ангела
Църквата
Дарът на пророчеството
Здравословен живот
Библейско кръщение
Причастието
Молитвата
Библейският пост
Християнски живот
Божието Триединство
Святият Дух
Еволюция или сътворение
Езици, ръкописи и канон на Библията