text-2.jpg (12865 bytes)

ЗА БИБЛЕЙСКИТЕ КНИГИ
    СТАР ЗАВЕТ
- Битие
- Изход
- Левит
- Числа
- Второзаконие
- Исус Навин
- Съдии
- Рут
- 1 Царе
- 2 Царе
- 3 Царе
- 4 Царе
- 1 Летописи
- 2 Летописи
- Ездра
- Неемия
- Естир
- Йов
- Псалми
- Притчи
- Еклисиаст
- Песен на песните
- Исая
- Еремия
- Плачът на Еремия
- Езекиил
- Даниил
- Осия
- Йоил
- Амос
- Авдий
- Йона
- Михей
- Наум
- Авакум
- Софония
- Агей
- Захария
- Малахия
    НОВ ЗАВЕТ
- Матей
- Марко
- Лука
- Йоан
- Деяния
- Яков
- 1 Петрово
- 2 Петрово
- 1 Йоаново
- 2 Йоаново
- 3 Йоаново
- Юда
- Римляни
- 1 Коринтяни
- 2 Коринтяни
- Галатяни
- Ефесяни
- Филипяни
- Колосяни
- 1 Солунци
- 2 Солунци
- 1 Тимотей
- 2 Тимотей
- Тит
- Филимон
- Евреи
- Откровение

МАЛАХИЯ

    Малахия, чието име означава “мой ангел” или “мой посланик”, е последният от старозаветните пророци. Неговите пророчества слагат край на един 1000 - годишен период на пророчески изявления /от Моисей до Малахия/, дадени от специални хора, които са призовани и помазани да прогласяват Божието послание към Израел. Понякога заключителната книга в старозаветния канон е наричана “печатът” на пророците. След Малахия, в Израел не се издига пророчески глас за около 400 години.
    Личната история на Малахия не е известна. Но по всяка вероятност, той е съвременник на Неемия /сравнете 2:8 с Неемия 13:15; 2:10-16 с Неемия 13:23; 3:7-12 с Неемия 13:10/. Малахия пророкува приблизително сто години след завръщането на пленените юдеи в тяхната родина. По това време, град Ерусалим и Вторият храм /Зоровавеловият /вече са построени, но началният ентусиазъм на хората е спаднал. След един съживителен период по времето на Неемия /Неем.10:28-39/, народът и свещениците отново забравят Бога и изпадат в механично спазване на закона. Като усеща нарастващото отстъпничество, пророк Малахия прави призив за покаяние и предупреждава непокорните и бунтуващите се.
    Пророчеството на Малахия се състои от три глави и може да бъде подразделено по следния начин:
    Глава 1 - Божията любов към Израел
    Глава 2 - Божиите оплаквания срещу Израел
    Глава 3 - Божието осъждение над хората
    Малахия представя Божията любов към Израел в първата глава. Но същевременно пророкът напомня на хората, че те не са се посветили истински на Бога /1:1-5/. Във втора глава Малахия обвинява за духовното състояние на народа главно свещениците, които са омърсили Божия олтар и са принасяли недостойни жертви /1:6 - 2:4/. Той ги обвинява, че не са наставлявали правилно хората относно Божия закон, като по този начин са причинили спъването на мнозина /2:5-9/. Също така Малахия упреква мъжете, че са се развеждали с жените си и са се женели за жени от езическите народи - нещо, забранено от Моисеевия закон /Изх. 34:13-16 и Второзак. 7:3/. Неизпълнението на този закон е един от основните фактори за навлизането на идолопоклонството в Израел. Пророкът вижда тази практика като нова заплаха за истинското поклонение пред Йехова. Малахия е известен и с това, че поставя силно ударение върху даването на десятък:
    “Ще краде ли човек Бога? Вие обаче ме крадете. Обаче думате: В какво те крадем? В десятъците и в приносите. Вие сте наистина проклети, защото вие, да! целия тоя народ, ме крадете. Донесете всичките десятъци във влагалището, за да има храна в дома ми, и опитайте ме сега в това, казва Господ на Силите, дали не ще ви разкрия небесните отвори та излея благословение върху вас тъй щото да не стига място за него” /3:8-10/.
    Третата глава от "Малахия" се занимава с Божието осъждение, което пророкът вижда във връзка със събитията от последното време. Особено внимание е обърнато на “Господния ден”, за който Малахия говори около шест пъти в своето пророчество /1:11; 3:2, 17; 4:1, 3, 5/. И така, Старият завет завършва с обещание за идването на Месия и на Господния ден.
    Стилът на "Малахия" е уникален и е изграден на основата “въпрос - отговор.” В своята книга той задава поне двадесет и три въпроса, следвани от отговори. Изразът “казва Господ на Силите” се среща двадесет пъти в Малахиевото кратко пророчество от петдесет и пет стиха.

БИБЛЕЙСКИ УЧЕНИЯ

Има ли Бог?
Библията
Вяра и религия
Бъдещето на света
Второто пришествие
Белези на последното време
Хилядагодишнината
Новият свят
Спасителният план
Най-важният въпрос
Божият закон
Оправдание чрез вяра
Почивният ден
Неделята в Библията
Кой промени закона?
Белегът на звяра
Състоянието на мъртвите
Ад, пъкъл и рай
Произходът на злото
Спиритизъм
Светилището
Изследователният съд
2300 денонощия
Вестта на трите ангела
Църквата
Дарът на пророчеството
Здравословен живот
Библейско кръщение
Причастието
Молитвата
Библейският пост
Християнски живот
Божието Триединство
Святият Дух
Еволюция или сътворение
Езици, ръкописи и канон на Библията