БИБЛЕЙСКИ УЧЕНИЯ
Има ли Бог?
Библията
Вяра и религия
Бъдещето на света
Второто пришествие
Белези на последното време
Хилядагодишнината
Новият свят
Спасителният план
Най-важният въпрос
Божият закон
Оправдание чрез вяра
Почивният ден
Неделята в Библията
Кой промени закона?
Белегът на звяра
Състоянието на мъртвите
Ад, пъкъл и рай
Произходът на злото
Спиритизъм
Светилището
Изследователният съд
2300 денонощия
Вестта на трите ангела
Църквата
Дарът на пророчеството
Здравословен живот
Библейско кръщение
Причастието
Молитвата
Библейският пост
Християнски живот
Божието Триединство
Святият Дух
Еволюция или сътворение
Езици, ръкописи и канон на Библията

Кой промени закона?

    Въпреки, че Исус защитаваше съботата от фарисейските фанатични тълкувания, Той и апостолите не са я променяли. Исус настояваше Неговите последователи да я спазват като Божи почивен ден и след смъртта Му (Мат. 24:20). Промяната на почивния ден стана по-късно.
    Най-напред ще се позовем на някои исторически данни, за да представим характера на този процес. Първият закон в полза на неделята е едиктът (указът) на император Константин в 321 г. сл. Христа. Римляните са били езичници и главното им божество е било слънцето. Неделята е била негов празник. Немският "sonntag", английският "sunday" доказват това. И двете думи означават "ден на слънцето". Чрез указа си императорът обаче не задължава земеделците да не работят в неделя.
    В 325 г. папа Силвестър обявява неделята за "Господен ден". Лаодикийският събор (364 г.) забранява да се празнува съботата, което ни говори, че и тогава е имало християни, които са празнували съботата. В 538 г. сл.Хр. Орлеанският събор забранява на земеделците да работят в неделя на полето.
    В катехизиса на Трентския събор в 16 век папа Пий V пише: "Църквата на Бога в своята мъдрост е наредила почиването в съботния ден да бъде прехвърлено в "Господния ден". В известния диспут между Мартин Лутер и д-р Ек, католически богослов, последният заявява, че признава необоримия аргумент, че в Библията няма указание в полза на неделята, но римокатолическата църква със своя авторитет е променила почивния ден в неделя.
    Има ли право смъртният човек да променя Божиите постановления? И кои са факторите за промяната на почивния ден? Във Втор. 4:2 Бог забранява притурянето и отнемането на Божиите заповеди. И така, изводът от историческия преглед е, че главен фактор на промяната е римокатолическата църква. Библейските пророци Даниил и Йоан предсказват, че в християнството ще настъпи вероотстъпление от чистото евангелско учение. Отстъпление, което достига своя апогей при папизма. В Дан. 7-ма глава, която е паралелна на Дан. 2 гл., е показано, че след четирите големи империи ще се издигне един "малък рог" (Дан. 7:8,24), т.е. сила, държава, която ще се различава от другите империи. А. С. Флик в своята книга за средновековната църква пише, че "на развалините на политическия Рим се издигна в гигантска форма великата морална империя на римската църква" (1900 г.).
    Джон Уиклиф, оксфордски професор, починал в 1384 г, изтъквал, че "малкият рог" е католическата църква. По-късно протестантите единодушно възприемат, че символът "малък рог" е римската църква. Великият физик и математик Нютон доказва това в своите богословски трудове.
    В Дан. 7:25 кратко и лаконично е изнесена същността на цялата богопротивна дейност на папизма през вековете: "Той ще говори думи против Всевишния, ще изтощава светиите на Всевишния, и ще замисли да промени времена и закони, и те ще бъдат предадени в ръката му до време, времена и половин време". Това е описанието на "малкия рог".
    Нека разгледаме 4 момента от това описание:
    "Ще говори думи против Всевишния".
    Това са арогантните претенции на папството, светотатствени твърдения. Ето някои от тях: - В 18 век един католически духовник пише: "Папата е с толкова високо достойнство и така въздигнат, че е не само човек, но е като Бог и заместник на Бога". - Ап. Павел във 2 Сол. 2:1-4 предсказа това явление: той говори за "човекът на греха, синът на погибелта, който така се противи и се превъзнася над всеки; който се нарича Бог, или на когото се отдава поклонение, щото той седи в Божия храм и представя себе си за Бог". Богохулство са също и твърденията, че църквата може да прощава грехове и това за непогрешимостта на папата, когато говори "екс катедра", т.е. когато с авторитета си се произнася по въпросите, засягащи основите на вярата. А според Библията няма непогрешими хора (Пс. 14:2,3).
    "Ще изтощава светиите на Всевишния".
    През ХIII век бе основана инквизицията. През цялото средновековие са унищожени повече от 50 милиона верни Божии чада.
    "Ще замисли да промени времена и закони". Именно папството се е опитало да промени Божия закон. В       "Християнска наука", издание от 1946 г. за католическото вероизповедание, са дадени 10-те Божии заповеди. Ако ги сравним със записаните в Библията, в Изход 20 гл., ще видим, че втората заповед я няма. (Тя говори против идоли и изображения). Четвъртата е заменена с изречението "Помни да освещаваш празниците". Десетата е разделена на две, за да попълни цифрата 10.
    "Ще бъдат предадени в ръката му до време, времена и половин време".Това е пророчество за папското господство. Думата "време" на арамейски език (на който е написана книгата Даниил) означава "година", "времена" - две години. И така, този период съставлява 3 1/2 символични години (или 1260 пророчески дни). Този извод се налага, когато се направи паралел между Дан. 7:25 и паралелното пророчество за папската власт в Откр. 11:2,3 и Откр. 12:14. Според Числа 14:34 и Езек. 4:6 един пророчески ден е равен на една година. Така властта на папството излиза 1260 действителни години. Ако те се прибавят към 538 г. (когато папата е получил властта от император Юстиниян), стигаме до 1798 г., когато генерал Бертие пленява папата и го завежда в плен във Франция.
    Ето как и пророчеството посочва кой е въвел празнуването на неделята и изместил съботата на Бога. Наистина удивително!
    Тогава всеки християнин трябва да реши за себе си дали да възприеме човешка наредба или ясната Божия заповед.