БИБЛЕЙСКИ УЧЕНИЯ
Има ли Бог?
Библията
Вяра и религия
Бъдещето на света
Второто пришествие
Белези на последното време
Хилядагодишнината
Новият свят
Спасителният план
Най-важният въпрос
Божият закон
Оправдание чрез вяра
Почивният ден
Неделята в Библията
Кой промени закона?
Белегът на звяра
Състоянието на мъртвите
Ад, пъкъл и рай
Произходът на злото
Спиритизъм
Светилището
Изследователният съд
2300 денонощия
Вестта на трите ангела
Църквата
Дарът на пророчеството
Здравословен живот
Библейско кръщение
Причастието
Молитвата
Библейският пост
Християнски живот
Божието Триединство
Святият Дух
Еволюция или сътворение
Езици, ръкописи и канон на Библията

2300 денонощия

    В Библията, особено в Стария завет, има много пророчества. Пророчеството, обхващащо най-дълъг период от време, се намира в книгата на пророк Даниил 8-ма глава. В стих 14 четем: "... До 2300 денонощия; тогава светилището ще се очисти". Възникват два основни въпроса: за времето на това пророчество и какво означава "светилището ще се очисти".
    Първо нека да разгледаме въпроса за времето. Съгласно принципа ден-година (Числа 14:34 и Езек. 4:6), 2300 пророчески денонощия са 2300 календарни години. Но кога започват и кога свършват те? Пророк Даниил има няколко видения, описани в Дан. 8 глава, но той не може да разбере значението им (Дан. 8:27). В отговор на неговата гореща молитва (Дан. 9:3), идва ангел Гавриил - стоящ пред Бога ангел, който изглежда е заместил разбунтувалия се Люцифер, и пояснява на Даниил с подробности този дълъг период от 2300 години (Дан. 9:21-27). За да обясни 2300 денонощия, ангелът въвежда нов период - 70 седмици. Изразът в Дан. 9:24: "70 седмици са определени" в оригинала е в смисъл на "са отрязани" (от по-големия период). А началото на 70-те седмици и следователно на 2300 денонощия, е посочено в ст. 25: "от излизането на заповедта да се съгради изново Ерусалим".
    Докато евреите са били във вавилонски плен, подбудени от Божия Дух, трима царе издават три декрета. Първите два - на Кир в 537 г. пр.Хр. и на Дарий в 520 г. пр.Хр. - касаят само възстановяването на храма в Ерусалим, а третият - на Артаксеркс Лонгиман в 457 г. пр.Хр. дава пълна автономия на еврейската държава, а това включва и цялостното възстановяване на Ерусалим. Така намираме началната точка на пророчеството за 2300 денонощия - 457 г. пр.Хр. Сега нека от тази дата да отчетем 2300 години. Това става, като от 2300 извадим 457 г., понеже тя е преди новото летоброене. Получаваме 1843 г. Но към нея трябва да прибавим единица, тъй като при преминаване от 1 г. пр.Хр. в 1 г. сл.Хр. нямаме нулева година. И така, стигаме до 1844 година.
    Сега нека да видим какво събитие се е случило тогава, или с други думи, какво означава "светилището ще се очисти". За кое светилище става дума? Очевидно, това се отнася за небесното светилище, описано от ап. Павел в Евр. 9:11,12, тъй като земното светилище, т.е. Ерусалимският храм, е било разрушено от римляните в 70 г. сл.Хр. Какво означава "очистването"? В старозаветното светилище е имало два вида служби за очистване от греховете - всекидневна и годишна. Годишната служба се провеждала на 10-я ден на месец "тишри" от еврейския календар - т. нар. "Ден на умилостивението". В този ден първосвещеникът извършвал специална служба в Светая Светих за очистване на светилището от натрупаните през годината грехове. Но тъй като в 1844 г. земно светилище вече няма, "очистването на светилището" в Дан. 8:14 означава, че от 1844 г. Христос е започнал една специална служба за очистване и заличаване на греховете в изследователния съд, който се провежда в небесното светилище.
    Изясняването на този въпрос е от изключително значение, защото така се отговаря и на въпроса "Къде е сега Христос и какво прави?". В тази глава намерихме отговора на този въпрос.
    За да приключим, нека разгледаме и знаменитото пророчество, наречено "70 седмици" (Дан.9:24-27).
    Съгласно принципа "ден-година" 70 седмици са 490 пророчески дни или 490 действителни години. Стих 24-ти ни казва, че те са определени "за довършване греховете" на еврейския народ, т.е. до неговото отпадане като богоизбран народ с определени привилегии, оставаха още 490 години.
    70 седмици са разделени на три части според 25-ти стих: 7+62+1=70. За "7 седмици" (49 години) се съграждат държава и храм в Ерусалим. След още 62 седмици (434 години) Исус е бил помазан чрез кръщението Му в 27 г. (Деян. 10:37,38). В средата на последната седмица, т.е. след 3,5 години, в 31 г. "княз Месия" беше посечен. След като Исус беше разпнат, завесата в храма се раздра и "жертвата и приносът" (ст. 27) загубиха значението си. Останалите 3,5 години изтичат в 34 г. с убиването на дякон Стефан (Деян. 7:59). В тази година еврейският народ бива окончателно отхвърлен и спасението се предлага вече на езичниците, т.е. на останалите народи.
    Скъпи читателю, в оставащото малко време Исус очаква и твоята молитва за прощение. Не се бави!