БИБЛЕЙСКИ УЧЕНИЯ
Има ли Бог?
Библията
Вяра и религия
Бъдещето на света
Второто пришествие
Белези на последното време
Хилядагодишнината
Новият свят
Спасителният план
Най-важният въпрос
Божият закон
Оправдание чрез вяра
Почивният ден
Неделята в Библията
Кой промени закона?
Белегът на звяра
Състоянието на мъртвите
Ад, пъкъл и рай
Произходът на злото
Спиритизъм
Светилището
Изследователният съд
2300 денонощия
Вестта на трите ангела
Църквата
Дарът на пророчеството
Здравословен живот
Библейско кръщение
Причастието
Молитвата
Библейският пост
Християнски живот
Божието Триединство
Святият Дух
Еволюция или сътворение
Езици, ръкописи и канон на Библията

Святият Дух

    Най-скъпият дар на небето след Исус Христос е Св. Дух. Ще разгледаме разностранните Му функции.
    В какво се изразява работата на Святият Дух? Според 2Петр. 1:21 Словото Божие е написано под Негово вдъхновение. Следователно всяка дейност и проява, които се приписват на Св. Дух, трябва да са съгласувани с Библията. Ако има различие от ясните принципи на Словото, това са фалшификации и те не произхождат от Св. Дух.
    В Стария завет под Неговото вдъхновение много от великите мъже на вярата са вършили велики дела за слава на Бога. В Новия завет Исус обяснява с подробности каква е ролята на Святия Дух - Йоан 15:26 и Йоан 16:13,14. В първия цитат Исус Го нарича "Утешителят", "Духът на истината", който ще свидетелства за Исус. Във втория текст четем, че Той ще упътва за всяка истина и ще известява за идните неща Христовите ученици, и ще прославя Исус. От тези и от много други текстове става ясно, че Св. Дух замества Христос на земята след Неговото възнесение. Той ръководи Божието дело по целия свят.
    Святият Дух взема участие във всички духовни процеси - покаянието, осъзнаването на истината, приемането на Исус като личен Спасител, новорождението, освещението. Всички тези неща са невъзможни без Неговото влияние (Йоан 16:7-11). Той въздейства, за да се събуди съвестта на един човек, да види той греха си, да се покае, да приеме Исус като Господ (1Кор. 12:3). Новорождението и духовното усъвършенстване (освещението) са немислими без Него (Тит 3:5,6). Чрез Него Бог извършва и "запечатването" (Ефес. 1:13,14)*.
    Святият Дух е не само влияние, но и Личност. Той говори - Деян. 21:11, Той се наскърбява - Ефес. 4:30, обвинява - Деян. 5:3,4.
    Днес много се спекулира с така наречените дарби на Святия Дух. Те са описани във 2Кор. 12:7-11,28-30. Когато е необходимо за благото на Божието дело, Св. Дух дава на човека изключителни способности. Той обаче не ги дава, за да покаже с това, че онзи, който ги има, е спасен, но за обща полза на цялата църква, за проповядване на Евангелието и за усъвършенстване на църквата.
    Не трябва да се очаква, че всички членове на църквата трябва да имат една и съща дарба, нито пък друг да има всичките. Ако някой не е получил дарба, това не означава, че той няма да се спаси, защото за спасението на всеки вярващ е от значение да има т. нар. "плодове" на Св. Дух, а не дарбите. Плодовете, които християнинът получава под влиянието на Св. Дух и когато на практика прилага Христовите принципи, са изброени в Гал. 5:22,23, а те са: "... любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност, кротост, себевладение".
    Особено се злоупотребява с дарбата "езици". За първи път тя е била дадена след възнесението на Исус, на еврейския празник Петдесятница, по време на който в Ерусалим се събирали евреи от цял свят. Много от тях не разбирали арамейския език на апостолите. За да чуят и разберат добрата вест за спасение чрез Христос и да я разнесат бързо навсякъде по земята, Бог надари апостолите с дарбата "езици" и те говореха на родния език на всички събрали се там (Деян. 2:1-11).
    Нека накрая да обясним и понятието "грях против Св. Дух" (Марко 3:28-30). Това означава продължително и съзнателно отхвърляне на предупрежденията на Божия Дух чрез нашата съвест против някакъв грях, порок или нередно дело. Този грях е непростим, не защото Бог не желае да го прости, но защото се препречва пътя на Св. дух за довеждане грешника до осъзнаване на греха и покаяние. Отхвърляйки нашепванията на Святия Дух, човек съзнателно прекъсва връзката с Бога.
    Скъпи читателю, ти желаеш ли плодовете на Духа да узреят и в твоя живот?