text-2.jpg (12865 bytes)

ЗА БИБЛЕЙСКИТЕ КНИГИ
    СТАР ЗАВЕТ
- Битие
- Изход
- Левит
- Числа
- Второзаконие
- Исус Навин
- Съдии
- Рут
- 1 Царе
- 2 Царе
- 3 Царе
- 4 Царе
- 1 Летописи
- 2 Летописи
- Ездра
- Неемия
- Естир
- Йов
- Псалми
- Притчи
- Еклисиаст
- Песен на песните
- Исая
- Еремия
- Плачът на Еремия
- Езекиил
- Даниил
- Осия
- Йоил
- Амос
- Авдий
- Йона
- Михей
- Наум
- Авакум
- Софония
- Агей
- Захария
- Малахия
    НОВ ЗАВЕТ
- Матей
- Марко
- Лука
- Йоан
- Деяния
- Яков
- 1 Петрово
- 2 Петрово
- 1 Йоаново
- 2 Йоаново
- 3 Йоаново
- Юда
- Римляни
- 1 Коринтяни
- 2 Коринтяни
- Галатяни
- Ефесяни
- Филипяни
- Колосяни
- 1 Солунци
- 2 Солунци
- 1 Тимотей
- 2 Тимотей
- Тит
- Филимон
- Евреи
- Откровение

ПОСЛАНИЕ КЪМ КОЛОСЯНИТЕ

    Град Колос е бил разположен на около сто мили източно от Ефес. В древни времена той е бил процъфтяващ град, през който са минавали предимно търговски пътища. Но след промяна в пътната система, близките градове Лаодикия и Иерапол /Колос. 2:1; 4:13/ са го надминали по търговска важност.
    Тъй като повечето от християните в Колос никога не са се срещали с Павел /2:1/, съществува широкоразпространено вярване, че Епафрас, Павловият съработник, е отговорен за основаването на църквата там /1:7/. Твърде вероятно е Епафрас да е евангелизирал и градовете Лаодикия и Иерапол /4:12,13/.
    Макар някои учени да вярват във възможността посланието към колосяните да е написано в Ефес или Кесария, по всяка вероятност то е написано в Рим по време на Павловото първо затваряне /61-63 г. Сл. Хр./. Павел решава да напише посланието, след като при едно свое посещение Епафрас го информира, че в колоската църква е навлязла странна смесица от фалшиви доктрини. Явно Епафрас и неговите съработници не са могли да се справят с положението и са отпътували за Рим, за да се консултират с Павел по въпроса /1:7,8/. Епафрас, по неизвестни причини, не може да се върне в Колос веднага /4:12; Филимон 23/. Затова Павел изпраща Посланието към колосяните по Тихик и Онисим /4:7-9/.
    Ереста, съществуваща в колоската църква, навярно е била смесица от юдейска, гръцка и ориенталска философия и религия. За юдейския елемент може да се съди по Павловите разяснения за обрязването, яденето и пиенето и празниците /2:11-16/; аскетичният елемент проличава при споменаването на някои човешки постановления - “Не похващай; не вкусвай; не пипай” /2:21/; гръцкият елемент се вижда при неговите предупреждения срещу “философията и празната измама” /2:8/. В основата на колоската ерес е било нарастващото вярване, че трябва да се извършва поклонение пред ангели и че самият Христос е само едно от многото ангелски същества /2:8, 20/.
    Така че Павловата цел при написването на Колосяни е да коригира бързо появяващи се грешки в църквата. Той прави това, като набляга върху превъзходството на Христос над всички неща. Посланието е чудна защита на върховенството и превъзходството на Христос. Превъзходството Му е представено, както следва:
    В Неговата божественост - “Образ на невидимия Бог” /1:15/
    В Творението - “чрез Него бе създадено всичко” /1:16/
    В Неговата вечна природа - “Той е преди всичко” /1:17/
    В Неговата сила - “Всичко чрез Него се сплотява” /1:17/
    В Неговата църква - “Той е главата на тялото” /1:18/
    В Неговото изкупително дело - “И чрез Него да примири всичко със Себе Си, ... като въдвори мир чрез Него с кръвта проляна на Неговия кръст” /1:20/
    В Неговото възкресение и посредническо дело - “И тъй, ако сте били възкресени заедно с Христа, търсете това, което е горе, дето седи Христос отдясно на Бога” /3:1/
    Заслужава си да бъде обърнато внимание и на описанието, което Павел прави в това послание на връзката на вярващия с Христос - ходещ в Него /2:6/, вкоренен в Него /2:7/, назидаван в Него /2:7/, имащ пълнота в Него /2:10/, умрял с Него /2:20/, възкресен с Него /3:1/ и скрит с Него /3:3/.
    Посланието към колосяните може да бъде представено чрез следния план:
    1. Въведение и благодарение /1:1-8/
    2. Доктринална част /1:9 - 3:4/
    3. Практически наставления /3:5 - 4:6/
    4. Заключителни поздрави /4:7-18/

БИБЛЕЙСКИ УЧЕНИЯ

Има ли Бог?
Библията
Вяра и религия
Бъдещето на света
Второто пришествие
Белези на последното време
Хилядагодишнината
Новият свят
Спасителният план
Най-важният въпрос
Божият закон
Оправдание чрез вяра
Почивният ден
Неделята в Библията
Кой промени закона?
Белегът на звяра
Състоянието на мъртвите
Ад, пъкъл и рай
Произходът на злото
Спиритизъм
Светилището
Изследователният съд
2300 денонощия
Вестта на трите ангела
Църквата
Дарът на пророчеството
Здравословен живот
Библейско кръщение
Причастието
Молитвата
Библейският пост
Християнски живот
Божието Триединство
Святият Дух
Еволюция или сътворение
Езици, ръкописи и канон на Библията