text-2.jpg (12865 bytes)

ЗА БИБЛЕЙСКИТЕ КНИГИ
    СТАР ЗАВЕТ
- Битие
- Изход
- Левит
- Числа
- Второзаконие
- Исус Навин
- Съдии
- Рут
- 1 Царе
- 2 Царе
- 3 Царе
- 4 Царе
- 1 Летописи
- 2 Летописи
- Ездра
- Неемия
- Естир
- Йов
- Псалми
- Притчи
- Еклисиаст
- Песен на песните
- Исая
- Еремия
- Плачът на Еремия
- Езекиил
- Даниил
- Осия
- Йоил
- Амос
- Авдий
- Йона
- Михей
- Наум
- Авакум
- Софония
- Агей
- Захария
- Малахия
    НОВ ЗАВЕТ
- Матей
- Марко
- Лука
- Йоан
- Деяния
- Яков
- 1 Петрово
- 2 Петрово
- 1 Йоаново
- 2 Йоаново
- 3 Йоаново
- Юда
- Римляни
- 1 Коринтяни
- 2 Коринтяни
- Галатяни
- Ефесяни
- Филипяни
- Колосяни
- 1 Солунци
- 2 Солунци
- 1 Тимотей
- 2 Тимотей
- Тит
- Филимон
- Евреи
- Откровение

АГЕЙ

    За произхода на пророк Агей не се знае почти нищо. В неговата книга и в Ездра 5:1 и 6:14 той просто е наречен “пророк Агей.” Заедно с пророците Захария и Малахия, Агей живее в периода след плена на юдейте. Ето защо, техните послания са насочени към възобновяването на еврейския национален живот на родна земя. По всяка вероятност, Агей се завръща в Ерусалим с първите групи, предвождани от Зоровавел по заповед на цар Кир /536 г. Пр. Хр./. Стих втори от трета глава ни дава основание да вярваме, че пророкът е видял славата на Соломоновия храм преди той да бъде разрушен от вавилонската войска през 586 г. Пр. Хр. Ако това е така, излиза, че Агей е много възрастен /около 80 години/, когато получава пророчествата. Неговото име на еврейски означава “мой пир.”
    След завръщането в Ерусалим на първите групи пленници, е издигнат олтар за всекидневни жертви /Ездра 3:2/ и поклонението е възобновено. Основата на Храма е поставена две години след тяхното завръщане /Ездра 3:8-13/. Но опитите за строеж скоро са възпрепятствани от самаряните, които убеждават новия цар на Персия /възкачил се на трона след смъртта на Кир/, че юдеите в Ерусалим се готвят за бунт. Точно в този момент пророк Агей издига глас към своя народ, като го окуражава да продължи строежа на Божия дом.
    След Авдиевото, пророчеството на Агей е най-краткото в Стария завет, състоящо се само от 2 глави /38 стиха/. То е изречено в период от четири месеца - от август до декември 520 г. Пр. Хр. Книгата съдържа четири призива, като всеки от тях започва с “Господнето слово дойде.”      Пророчеството на Агей може да бъде подразделено по следния начин:
    1. Предизвикателство да се построи Храма /1:1-15/
    2. Предизвикателство да бъдат силни в Господа /2:1-9/
    3. Предизвикателство към чист живот /2:10-19/
    4. Предизвикателство за бъдещето /2:20-23/
    Първият призив е увещание към Зоровавел и към първосвещеника Исус да се заловят незабавно с препострояването на Храма. Пророкът упреква хората, че са позволили техните собствени интереси да ги отклонят от целта - строежа на Храма. Във втората си част, посланието най-вече насърчава строящите да продължават с проекта до неговото завършване. Третото обръщение има духовен характер - пророкът кара хората да се осветят не чрез извършването на външни ритуали, но чрез пълно подчинение на Божията воля. Четвъртото насърчение е бегъл пророчески поглед във времето, когато Христос ще управлява народите от целия свят.

БИБЛЕЙСКИ УЧЕНИЯ

Има ли Бог?
Библията
Вяра и религия
Бъдещето на света
Второто пришествие
Белези на последното време
Хилядагодишнината
Новият свят
Спасителният план
Най-важният въпрос
Божият закон
Оправдание чрез вяра
Почивният ден
Неделята в Библията
Кой промени закона?
Белегът на звяра
Състоянието на мъртвите
Ад, пъкъл и рай
Произходът на злото
Спиритизъм
Светилището
Изследователният съд
2300 денонощия
Вестта на трите ангела
Църквата
Дарът на пророчеството
Здравословен живот
Библейско кръщение
Причастието
Молитвата
Библейският пост
Християнски живот
Божието Триединство
Святият Дух
Еволюция или сътворение
Езици, ръкописи и канон на Библията