text-2.jpg (12865 bytes)

ЗА БИБЛЕЙСКИТЕ КНИГИ
    СТАР ЗАВЕТ
- Битие
- Изход
- Левит
- Числа
- Второзаконие
- Исус Навин
- Съдии
- Рут
- 1 Царе
- 2 Царе
- 3 Царе
- 4 Царе
- 1 Летописи
- 2 Летописи
- Ездра
- Неемия
- Естир
- Йов
- Псалми
- Притчи
- Еклисиаст
- Песен на песните
- Исая
- Еремия
- Плачът на Еремия
- Езекиил
- Даниил
- Осия
- Йоил
- Амос
- Авдий
- Йона
- Михей
- Наум
- Авакум
- Софония
- Агей
- Захария
- Малахия
    НОВ ЗАВЕТ
- Матей
- Марко
- Лука
- Йоан
- Деяния
- Яков
- 1 Петрово
- 2 Петрово
- 1 Йоаново
- 2 Йоаново
- 3 Йоаново
- Юда
- Римляни
- 1 Коринтяни
- 2 Коринтяни
- Галатяни
- Ефесяни
- Филипяни
- Колосяни
- 1 Солунци
- 2 Солунци
- 1 Тимотей
- 2 Тимотей
- Тит
- Филимон
- Евреи
- Откровение

ЕЗЕКИЛ

    Езекиил, чието име на еврейски означава “Бог подкрепява” е, както Еремия, от свещенически произход. Той е син на Вузия, за когото не се знае нищо конкретно, освен неговото име. Явно Езекиил прекарва ранните години от живота си в Ерусалим, но после е един от Израилевите пленници, откарани във Вавилон през 597 г. Пр. Хр. заедно с цар Йоахин и десет хиляди други почитани израилтяни /4 Царе 24:14; Ерем.29:1, 2/ при Навуходоносоровото второ нашествие в Ерусалим. Във Вавилон Езекиил живее в своя собствена къща в едно село близо до Нипар, по реката Хевар - Навохудоносоровия царски канал. Той е призован за пророк на тридесет годишна възраст, в петата година от заточението си във Вавилон. Неговите пророчества обхващат период от около двадесет и две години. Езекиил е женен /24:18/, но жена му умира от удар в същия ден, когато Ерусалим е обграден /24:1, 15 - 18/.
   Цялото служене на Езекиил като пророк е към заточениците във Вавилон. Докато Еремия продължава да предупреждава населението на Юда, че Вавилон не само ще покори тяхната земя, но и че ще я разруши напълно, Езекиил проповядва същите думи на заточениците във Вавилон. Тази вест не е много приятна за слушане /2:1, 4, 6/, тъй като доста от заточениците все още се надяват, че пленът им ще бъде кратковременен. Тази надежда обаче остава неоправдана и пророчествата на Еремия и Езекиил се потвърждават, когато Навуходоносор разрушава напълно Ерусалим единадесет години след второто атакуване на града /586 г. Пр. Хр./.
    Книгата "Езекиил" се състои от три разделения, покриващи три принципни въпроса:
   1. Пророчества относно съдбата на Ерусалим /1 -24/
   2. Пророчества срещу чужди народи /25 -32/
   3. Пророчества относно бъдещото възстановяване на Израел /33 - 48/
   Основната цел на Езекиил е да напомни на заточениците за греховете, поради които ги е сполетяло Божието наказание - отстъпничество, обвързване с чужденци и идолопоклонство - и да ги увери в бъдещите благословения на Бога. Стилът на Езекиил се отличава с използването на символи и притчи, които придават по-голяма образност на неговото послание. Той използва растения, животни и различни видове хора, за да характеризира дадени народи. Ерусалим и Самария са представени като прелюбодейки /23:2, 3/, Давидовият дом - като ров за лъвове /19:1/, лоза /19:10; 17:6 / или кедър /31:3/; Египет - като кедър /31:3/ или крокодил /37:1/; халдейците /вавилонците/ са обрисувани като орел; град Тир е като кораб, който ще бъде потопен /27:5/. Самият Езекиил извършва няколко символични действия, чрез които иска да представи различни истини. Той лежи на едната си страна продължително време, за да предскаже неудобствата при обсадата. Обръсва си главата и брадата, за да покаже разрушението на Ерусалим. Копае в стената и изважда багаж като за плен, за да представи близостта на идващото робство. Бог говори чрез Езекиил след всеки символичен акт и тълкува неговото значение /4:1-3; 4:4-8; 4:9-13; 5:1-12; 12:1-6 и т.н./. Изразът “Ще познаете (ще познаят), че Аз съм Господ” е доминираща тема в цялата книга и се среща над шестдесет пъти /6:7, 10, 13, 14; 7:4; 11:10; 12:15; 22:16; 33:29; 38:23 и др./.
    Някои от най-важните пасажи в книгата "Езекиил" са видението за полето с изсъхналите кости /37/; историята за първоначалното положение на Сатана /28/ и видението за бъдещия град /48/, който много прилича на града, описан от Йоан в Откровение 21, 22. Докато Йоан говори за този красив град като за “новия Ерусалим”, Езекиил просто заявява, че славният град ще бъде наречен “Йехова е там.”

БИБЛЕЙСКИ УЧЕНИЯ

Има ли Бог?
Библията
Вяра и религия
Бъдещето на света
Второто пришествие
Белези на последното време
Хилядагодишнината
Новият свят
Спасителният план
Най-важният въпрос
Божият закон
Оправдание чрез вяра
Почивният ден
Неделята в Библията
Кой промени закона?
Белегът на звяра
Състоянието на мъртвите
Ад, пъкъл и рай
Произходът на злото
Спиритизъм
Светилището
Изследователният съд
2300 денонощия
Вестта на трите ангела
Църквата
Дарът на пророчеството
Здравословен живот
Библейско кръщение
Причастието
Молитвата
Библейският пост
Християнски живот
Божието Триединство
Святият Дух
Еволюция или сътворение
Езици, ръкописи и канон на Библията