text-2.jpg (12865 bytes)

ЗА БИБЛЕЙСКИТЕ КНИГИ
    СТАР ЗАВЕТ
- Битие
- Изход
- Левит
- Числа
- Второзаконие
- Исус Навин
- Съдии
- Рут
- 1 Царе
- 2 Царе
- 3 Царе
- 4 Царе
- 1 Летописи
- 2 Летописи
- Ездра
- Неемия
- Естир
- Йов
- Псалми
- Притчи
- Еклисиаст
- Песен на песните
- Исая
- Еремия
- Плачът на Еремия
- Езекиил
- Даниил
- Осия
- Йоил
- Амос
- Авдий
- Йона
- Михей
- Наум
- Авакум
- Софония
- Агей
- Захария
- Малахия
    НОВ ЗАВЕТ
- Матей
- Марко
- Лука
- Йоан
- Деяния
- Яков
- 1 Петрово
- 2 Петрово
- 1 Йоаново
- 2 Йоаново
- 3 Йоаново
- Юда
- Римляни
- 1 Коринтяни
- 2 Коринтяни
- Галатяни
- Ефесяни
- Филипяни
- Колосяни
- 1 Солунци
- 2 Солунци
- 1 Тимотей
- 2 Тимотей
- Тит
- Филимон
- Евреи
- Откровение

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКА

    Авторството на третото евангелие се приписва на Лука, “възлюбения лекар” /Колос.4:14/, който е близък приятел и спътник на апостол Павел. Името Лука се среща три пъти в Новия завет /Колос. 4:14; 2 Тимат.4:11; Филимон 24/, като вероятно и в трите случая става въпрос за евангелист Лука. Някои вярват, че той е роден в Антиохия Сирийска, а други са на мнение, че Лука е от Филипи в Македония /Деяния 16:11-17, 40 - 20:5/. Напълно сигурно е обаче, че той не е юдеин по произход, защото когато изрежда “обрязаните,” апостол Павел не го споменава /сравнете Колос.4:11 със стих 14/. Лука придружава Павел поне през част от Второто му мисионерско пътуване - присъединява се към него в Троада и го съпътства до Филипи, където остава за няколко години. Също така, Лука е с Павел и по време на неговото Трето мисионерско пътуване и изглежда остава с апостола и след отиването му в Рим. По време на своето заточение и малко преди смъртта си Павел пише, че Лука е с него /2 Тим. 4:11/.
    Лука, като лекар, е образован мъж. Несъмнено той е получил възможно най-доброто образование за онези времена. Неговото евангелие представлява най-красивото и академично описание на живота на Христос. Макар Лука да не е виждал Исус лично, той познава много очевидци на Исусовото дело, от които събира обширна и точна информация. Неговото майсторско перо, под водителството на Святия Дух, създава една от най-вдъхновените книги на Новия завет.
    Освен че написва това евангелие, Лука е считан за автор и на "Деяния на апостолите". Тези две книги са предназначени специално за читатели езичници и са адресирани до незнаен получател на име Теофил.
    Темата на "Евангелието от Лука" е “Христос - Човешкият Син.” В това евангелие изразът “Човешкият Син” е използван не по-малко от 23 пъти и поставя ударение върху човешкото естество на Господа. Основната цел на Лука е да изобрази Спасител, на когото не е чужд нито един аспект от човешкия живот. Като човек, Той “плаче” за града /19:41/; “моли се по-усърдно; и потта Му става като големи капки кръв, които капят на земята” /22:44/; Исус извиква: ”Отче, в Твоите ръце предавам духа Си” /23:46/. Той яде със Симон /7:36-50/, с Марта и Мария /10:38-42/и с управителя на фарисеите /14:1-24/; яде риба след Своето възкресение /24:41-43/.
    Една от отличителните черти на "Евангелието от Лука" е наблягането върху молитвата. Христос е представен като човек на молитвата поне на единадесет места. Също така, това евангелие съдържа три притчи за молитвата, които не се намират в останалите три Евангелия - за среднощния приятел /11:5-8/, за несправедливия съдия /18:1-8/ и за фарисея и биринка /18:9-14/.
    "Евангелието от Лука" е и книга съдържаща песни, защото са записани поне четири песни: песента на Мария /1:46-55/, песента на Захарий /1:68-79/, песента на ангелите при раждането на Исус /2:8-14/ и песента на Симеон /2:29-32/.
    Друга забележителна характеристика на "Евангелието от Лука" е наблягането върху женските добродетели. Споменати са голям брой жени, между които Елисавета, Мария, Анна, вдовицата от Наин, вдовицата, ходеща при неправедния съдия, Марта, Мария и др.
    В сравнение с останалите трима евангелисти, Лука записва най-много от притчите на Господа - общо 45 притчи и илюстрации. Единствено той представя случките с богаташа и Лазар, с богатия глупак, с фарисея и бирника, с добрия самарянин и с блудния син. Деветнадесет притчи от това Евангелие не са споменати в никое друго Евангелие.
    Поради своята красота, точност и брилянтната интелигентност на автора, "Евангелието от Лука" се нарежда между най-обичаните книги в Библията.
    Един от най-забележителните библейски стихове, засягащи служенето на Исус , е в Лука 19:10: ”Понеже Човешкият Син дойде да потърси и да спаси погиналото.”

БИБЛЕЙСКИ УЧЕНИЯ

Има ли Бог?
Библията
Вяра и религия
Бъдещето на света
Второто пришествие
Белези на последното време
Хилядагодишнината
Новият свят
Спасителният план
Най-важният въпрос
Божият закон
Оправдание чрез вяра
Почивният ден
Неделята в Библията
Кой промени закона?
Белегът на звяра
Състоянието на мъртвите
Ад, пъкъл и рай
Произходът на злото
Спиритизъм
Светилището
Изследователният съд
2300 денонощия
Вестта на трите ангела
Църквата
Дарът на пророчеството
Здравословен живот
Библейско кръщение
Причастието
Молитвата
Библейският пост
Християнски живот
Божието Триединство
Святият Дух
Еволюция или сътворение
Езици, ръкописи и канон на Библията