text-2.jpg (12865 bytes)

ЗА БИБЛЕЙСКИТЕ КНИГИ
    СТАР ЗАВЕТ
- Битие
- Изход
- Левит
- Числа
- Второзаконие
- Исус Навин
- Съдии
- Рут
- 1 Царе
- 2 Царе
- 3 Царе
- 4 Царе
- 1 Летописи
- 2 Летописи
- Ездра
- Неемия
- Естир
- Йов
- Псалми
- Притчи
- Еклисиаст
- Песен на песните
- Исая
- Еремия
- Плачът на Еремия
- Езекиил
- Даниил
- Осия
- Йоил
- Амос
- Авдий
- Йона
- Михей
- Наум
- Авакум
- Софония
- Агей
- Захария
- Малахия
    НОВ ЗАВЕТ
- Матей
- Марко
- Лука
- Йоан
- Деяния
- Яков
- 1 Петрово
- 2 Петрово
- 1 Йоаново
- 2 Йоаново
- 3 Йоаново
- Юда
- Римляни
- 1 Коринтяни
- 2 Коринтяни
- Галатяни
- Ефесяни
- Филипяни
- Колосяни
- 1 Солунци
- 2 Солунци
- 1 Тимотей
- 2 Тимотей
- Тит
- Филимон
- Евреи
- Откровение

ПОСЛАНИЕ КЪМ ЕВРЕИТЕ

    Посланието е предназначено за християните от еврейски произход. То съдържа призив към тях да престанат да разчитат на ритуалите и церемониите на юдаизма и да приемат Христос за един всеобщ Спасител.
    В самото послание няма никакво явно доказателство за това кой е неговият автор. Познанията на автора върху еврейската история, дълбокото му уважение към такива герои на вярата като Авраам, Мойсей, Аарон, както и добрата му осведоменост по въпросите на свещеническата служба и ритуалната система, показват че той е бил благочестив образован евреин. Някои предполагат, че това е Павел, други пък са в полза на Варнава, Аполос, Лука или Климент Римски. Въпреки всичко, сред изследователите на Библията надделява мнението, че Павел е най-вероятният автор на посланието.
    Боговдъхновеният автор разяснява истинското значение на старозаветната жертвена система за Спасителния план и обяснява как тя бива прекратена с великата Христова жертва на кръста и обявяването на Христос за Първосвещеник. “Затова и може съвършено да спасява тия, които дохождат при Бога чрез Него, понеже всякога живее да ходатайствува за тях” /7:25/. Посланието съдържа призив не само към еврейските християни от първи век, но и към всички хора от всички времена, да насочат погледа си към небето и изцяло да приемат благодатта, дадена им чрез съвършената и вечна служба на нашия Господ /1:1-4, 2:14-17, 3:1, 4:14,15, 6:20, 7:26,27, 8:1,2, 9:11-14, 24-28, 10:19-22/.
    Главна тема в Посланието към евреите е Христовата служба след възнесението Му. Христос е показан като Божий говорител към църквата /1:1,2/. Той е по-висш от ангелите /1:4/, от Авраам /7:2,4,17/ и от Мойсей /13:3/. Като вечен свещеник според Мелхиседековия чин Христос превъзхожда Аароновото и левитското свещенство /7:9-11/. Кръвта на Спасителя е далеч по-важна от кръвта на телци и на козли /9:12-15/. Фактически, сама по себе си ритуалната система нищо не ни ползва /7:19, 9:9, 10:1/ и дори в миналите векове евреите са се спасявали чрез вяра в обещания Месия, който предстои да дойде и в Неговата служба /гл.11/.
    Авторът заявява, че Христос е равен с Отца /гл.1/ и обяснява каква е целта на Неговата мисия на земята /гл.2/. В глави 3 и 4 той разглежда еврейската история, за да покаже, че въпреки Божията милост и ръководство еврейският народ не е влязъл в предназначената за него почивка и че след като нацията не е влязла в тази почивка, искрените по сърце могат да сторят това ако дойдат смирено пред престола на благодатта. В глави 5 до 8 е разкрита темата за превъзходството на Христовата служба над Аароновата и то до такава степен, че старата служба е станала излишна. В гл.9:1 до 10:23 авторът разкрива характера на Христовата дейност и я обяснява посредством службата в Старозаветното светилище, която е само сянката. Той завършва тази част като набляга на значението на Христовата жертва. Следват съвети за практическо приложение в живота и вярата на християнина на вече изложените принципи. Християните трябва да бъдат така верни, както великите герои на вярата от миналите векове са били верни на своето време /11:1 до 12:2/.
    Въпреки изпитанията, гоненията и превратностите на живота вярващите трябва да живеят достойно за високото си призвание /12:3 до 13:7/. Посланието завършва с благословение и лични поздрави /13:18-25/.

БИБЛЕЙСКИ УЧЕНИЯ

Има ли Бог?
Библията
Вяра и религия
Бъдещето на света
Второто пришествие
Белези на последното време
Хилядагодишнината
Новият свят
Спасителният план
Най-важният въпрос
Божият закон
Оправдание чрез вяра
Почивният ден
Неделята в Библията
Кой промени закона?
Белегът на звяра
Състоянието на мъртвите
Ад, пъкъл и рай
Произходът на злото
Спиритизъм
Светилището
Изследователният съд
2300 денонощия
Вестта на трите ангела
Църквата
Дарът на пророчеството
Здравословен живот
Библейско кръщение
Причастието
Молитвата
Библейският пост
Християнски живот
Божието Триединство
Святият Дух
Еволюция или сътворение
Езици, ръкописи и канон на Библията