text-2.jpg (12865 bytes)

ЗА БИБЛЕЙСКИТЕ КНИГИ
    СТАР ЗАВЕТ
- Битие
- Изход
- Левит
- Числа
- Второзаконие
- Исус Навин
- Съдии
- Рут
- 1 Царе
- 2 Царе
- 3 Царе
- 4 Царе
- 1 Летописи
- 2 Летописи
- Ездра
- Неемия
- Естир
- Йов
- Псалми
- Притчи
- Еклисиаст
- Песен на песните
- Исая
- Еремия
- Плачът на Еремия
- Езекиил
- Даниил
- Осия
- Йоил
- Амос
- Авдий
- Йона
- Михей
- Наум
- Авакум
- Софония
- Агей
- Захария
- Малахия
    НОВ ЗАВЕТ
- Матей
- Марко
- Лука
- Йоан
- Деяния
- Яков
- 1 Петрово
- 2 Петрово
- 1 Йоаново
- 2 Йоаново
- 3 Йоаново
- Юда
- Римляни
- 1 Коринтяни
- 2 Коринтяни
- Галатяни
- Ефесяни
- Филипяни
- Колосяни
- 1 Солунци
- 2 Солунци
- 1 Тимотей
- 2 Тимотей
- Тит
- Филимон
- Евреи
- Откровение

ОТКРОВЕНИЕ НА ЙОАН

    Откровение /на гръцки “апокалипсис” – откриване/. Последната книга на Новия завет, чийто автор я е озаглавил “Откровение на Исус Христос” /1:1/. В религиозната литература терминът “апокалипсис” се отнася за разкриване на бъдещето, по специално посредством символични пророчества. “Данаил” и “Захария” от Стария завет са сходни с “Откровение” от Новия завет.
    Авторът на Откровение нарича себе си просто Йоан /1:1,4,9, 21:2/, “ваш брат” /1:9/. Очевидно той е бил толкова известен, че не е сметнал необходимо да каже нещо повече за себе си. Всички християнски писатели до средата на 3 век, чиито творби са запазени до днес, приписват книгата на апостол Йоан.
    Съвременната наука се разделя по въпроса кога точно е написано Откровението във времето на Нероновото царуване /54-68 г.сл.Хр./
    В четири последователни пророчески картини Откровението разкрива живота на църквата и събитията на земята, които ще се случат преди установяването на Христовото царство. Вниманието е насочено към изпълнения с катаклизми край на света и създаването на новата земя. Четирите главни пророчески картини са:
    1. Седемте църкви /гл.1-3/
    2. Седемте печата /гл.4 до 8:1/
    3.Седемте тръби /гл.8:2 до 11/
    4.Последните събития на Великата борба /гл.12 до 22/
    След кратко въведение /1:1-3/ Йоан предава поредица от седем вести отправени до “седемте църкви, които са в Азия” /1:4/. За всяка църква има наставление, предупреждение и насърчение, особено подходящи за нейното положение. Като имаме предвид обстоятелството, че в Откровението се набляга на предстоящото Христово идване /1:1,3, 3:11, 6:11, 12,12, 17:10, 22:6,12,20/, както и характера на обещанията, дадени на седемте църкви /2:7,10,11,17,26, 3:5,10,12,21/, става ясно, че Йоан е предал тези вести с оглед нуждите на вярващите до завръщането на нашия Господ. Следователно, писмата до седемте църкви могат да бъдат считани за източник на указания, утеха и насърчение за църквите не само от времето на Йоан, но и през цялата християнска епоха, чак до завършека на дните. При описанието на Божия трон Йоан говори за книга, “запечатана” със седем печата /гл.4,5/, след което следва пророчеството за седемте печата гл.6 до 8:1/. Тази картина представя Христос, който ръководи всички земни дела и ги провежда според Божия план до деня на “Неговия гняв” /6:17/. Видението за седемте тръби /8:12 до 11:19/ е съставено от поредица събития, достигащи кулминацията си, когато “световното царство стана царство на нашия Господ и на Неговия Христос” /11:15/. Но преди това един мощен ангел слиза от небето с “разгъната книжка”, съдържаща вест, която трябва да се провъзгласи на “много люде и народи, езици и царе” /10:2,11/. Главното в тази вест е “Божият храм и олтара и ония, които се кланят в него” /11:1/, както и дейността на “двамата свидетели” /11:3/.
    Четвъртата пророческа картина /гл.12 до 22/ представя Божията църква на земята, образно една “жена, облечена със слънцето” и “останалите от нейното потомство” /12:1,17/, която претърпява ужасни гонения от змея /13-17/, звяра /13:1-8/ и “другия звяр” /11-18/. Връхната точка на кризата идва когато тези, които обичат Бога и Му служат, са изправени пред смъртния указ от глава 13:15-17 изискващ тяхното подчинение пред силите на злото. Това изискване за всеобщо подчинение е в противовес с вестите, провъзгласени от трите ангела в гл.14:6-11. Поради заплаха от 13:15-17 и предупреждението от 14:6-11 жителите на земята взимат крайно решение дали да бъдат верни на Бога или да отхвърлят милостивата Му покана. Тогава Божиите съдби връхлетяват тези, които са пренебрегвали Неговата милост /гл15,16/. Самата зла сила “Вавилон велики” е унищожена /гл18/. В небето се чува химн на победата /19:1-9/ и Христос, който е Цар на царете и Господ на господарите разгромява коалицията от земни царе, обявили се против Него /19:11-21/. След 1000 години “мъртвите, големи и малки, стоящи пред престола” са “съдени според делата си” /20:5,12/. Картината на съда приключва с огненото езеро, в което греха и грешниците биват унищожени /20:14,15/. Глави 21:1 до 22:5 показват как Божият народ царува “до вечни векове” /22:5/ на новата земя в присъствието на Бога. Глава 22:6-21 са заключение на Откровението, което завършва с молба за скорошното идване на Христос /22:20/.

БИБЛЕЙСКИ УЧЕНИЯ

Има ли Бог?
Библията
Вяра и религия
Бъдещето на света
Второто пришествие
Белези на последното време
Хилядагодишнината
Новият свят
Спасителният план
Най-важният въпрос
Божият закон
Оправдание чрез вяра
Почивният ден
Неделята в Библията
Кой промени закона?
Белегът на звяра
Състоянието на мъртвите
Ад, пъкъл и рай
Произходът на злото
Спиритизъм
Светилището
Изследователният съд
2300 денонощия
Вестта на трите ангела
Църквата
Дарът на пророчеството
Здравословен живот
Библейско кръщение
Причастието
Молитвата
Библейският пост
Християнски живот
Божието Триединство
Святият Дух
Еволюция или сътворение
Езици, ръкописи и канон на Библията